Resultatsök – utbildningarnas kvalitet 2012-2015


Här finns UKÄ:s arkiv med utvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. För nyare granskningar, besök Högskolekollen!

 


Utvärderingsområde eller Utbildning?

  • Ett utvärderingsområde består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom ett utvärderingsområde: Klicka på knappen "Utvärderingsområde". Dubbelklicka sedan på det/de utvärderingsområden du vill söka på.
  • För att se utvärderingen av specifik utbildning: Klicka på knappen "Utbildning" och dubbelklicka på den eller de utbildningar du vill se.
  • För att se alla utvärderingar som är genomförda på ett visst lärosäte: Klicka på knappen "Universitet/högskola". Dubbelklicka sedan på det/de lärosäten du vill söka på.

OBS: Dubbelklicka för att göra ditt urval.

Det som finns i den högra rutan är ditt urval som kommer att visas när du klickar på knappen "Sök".

Bedömargruppens yttrande
Utbildning Examen Universitet/Högskola Beslut Utvärdering År
Civilingenjör - interaktionsteknik och design Yrkesexamen Umeå universitet Mycket hög kvalitet Data-IT-medieteknik 2013
Bedömargruppens förslag till samlat omdöme: Mycket hög kvalitet
Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen:
·visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete;
·visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området;
·visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen;
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
Utvärderade examensmål:
1 1: För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap inom teknikområdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. De skriftliga arbetena har genomgående goda referenser som representerar forskningsfronten inom forskningslitteraturen. Studenterna visar betydande insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete. De självständiga arbetena demonstrerar att studenterna känner till och kan använda forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant i deras eget examensarbete. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas kunskap och förståelse om interaktionsteknik och design. Området definieras brett, men alla delar verkar ha solid förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samarbetet med Designhögskolan bidrar troligtvis till detta. Självvärderingen säger lite om hur studenterna erhåller kunskaper inom pågående forsknings- och utvecklingsarbete, men arbetena visar genomgående på hög måluppfyllelse. Utbildningen innehåller en konferenskurs som tränar studenterna i vetenskaplig argumentation och gör det troligt att studenterna erhåller goda kunskaper. Vid intervjuerna framkom att de flesta självständiga arbeten utförs i industrin, vilket kan förklara att de vetenskapliga aspekterna ibland kommer i bakgrunden utan speciell uppföljning. Föreläsarna lägger ofta in egen forskning i utbildningen vilket gör det troligt att studenterna uppfyller målet i hög grad.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
2 2: För civilingenjörsexamen skall studenten visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap inom det valda teknikområdets bredd samt har relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. De självständiga arbetena demonstrerar god översikt och kunskap inom det valda teknikområdet, dock något mer övertygande på bredden än på djupet. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas kunskap och förståelse vad gäller interaktionsteknik och design. Utbildningens upplägg gör det troligt att målet uppfylls mycket väl bland annat då studenterna tränas i grundläggande kunskaper inom alla delar av området inkluderat relevanta kunskaper i matematik och naturvetenskap samt kunskaper inom form och färg.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
3 3: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att med utgångspunkt i relevant information kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen. Arbetena visar att studenterna har förmåga att självständigt och kritisk välja metod och egna undersökningar. Det framgår varken i de självständiga arbetena eller i självvärderingen huruvida studenterna har förmåga att delta i forskningsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen. De självständiga arbetena är till stor del genomförda i samarbete med industrin och har därför mål om användbarhet och kunskapsutveckling i denne kontext snarare än i forskningskontext. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas färdighet och förmåga att självständig hantera frågeställningar.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög.
4 4: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system* med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att hantera och utforma produkter, processer och system. Denna förmåga tränas genom hela utbildningen. De självständiga arbetena är inte alltid utformade så att det är relevant att studenterna får demonstrera förmågan att ta hänsyn till människors behov och förutsättningar samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas färdighet och förmåga att utveckla produkter med hänsyn till människors förutsättningar och behov. Flera kurser inom dessa områden bidrar till att målet uppfylls väl. Vid intervjuerna framkom också att utbildningen innehåller en kurs om hållbar utveckling. Även om förmågan att utveckla produkter, processer och system bedöms vara mycket hög visar andra delar av målet vissa svagheter.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
5 5: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att skriftlig klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Arbetena dokumenterar också att produktutvecklingen är viktigt i en civilingenjörsuppsats. Självvärderingen beskriver att den muntliga förmågan att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar övas och examineras på ett sätt som gör det troligt att målet uppfylls. Muntlig kommunikation tränas genom hela utbildningen, och ingår också som ämne: berättarteknik. Successivt i utbildningen ingår också kommunikation på engelska. Självvärderingen indikerar att studenterna uppnår förmågan till dialog med olika grupper. Studenternas projekt kräver dialog med uppdragsgivare och användare, utan att detta er en systematisk del av utbildningen.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.
6 6: För civilingenjörsexamen skall studenten visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. I de självständiga arbetena diskuteras teknikens möjligheter och begränsningar, roll och människors ansvar för sociala och ekonomiska aspekter bara när detta är relevant. Några studenter visar betydande insikt i teknikens roll i samhället och människors ansvar för teknikens nyttjande, medan andra inte ens diskuterar sådana teman. Större sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter är endast undantagsvis med i de självständige arbetena. Självvärderingen indikerar dock att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas insikt i teknikens konsekvenser för individ och samhälle. Vid intervjuerna framkom att utbildningen innehåller enskilda kurser som adresserar detta målet.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »