Om utvärderingarna 2012-2015

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i uppdrag att utvärdera högskoleutbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ:s utvärderingar granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Underlag för bedömningen

Utvärderingarna genomfördes av externa sakkunniga (en så kallad bedömargrupp) där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Det underlag som de grundade sina bedömningar på var studenternas självständiga arbeten (uppsatser och examensarbeten), lärosätets självvärdering, studenternas erfarenheter (gruppintervjuer) samt enkäter till tidigare studenter (gäller omgång 1-4).

Bedömargruppens yttrande

I ett yttrande sammanställde bedömargruppen sin bedömning av hur väl studenterna uppfyller examensmålen. I yttrandet lämnade bedömargruppen ett omdöme om hur väl studenterna uppfyllde respektive examensmål. Måluppfyllelsen för varje utvärderat examensmål angavs efter en tregradig skala: "Mycket hög", "Hög" och "Bristande". Bedömargruppen motiverade sin bedömning för varje mål och redovisade vilket/vilka underlag de använt för bedömningen.

Bedömargruppens yttrande avslutades med en rekommendation till samlat omdöme för den utvärderade utbildningen. Det samlade omdömet angavs på en tregradig skala: "Mycket hög kvalitet", "Hög kvalitet" och "Bristande kvalitet".

En länk till bedömargruppens yttrande finns i Resultatsök för varje utvärderad utbildning.

Universitetskanslersämbetets beslut

Universitetskanslersämbetet fattade sedan beslut baserat på bedömargruppen yttrande. Varje utbildning som ingick i utvärderingen fick ett samlat omdöme. Det samlade omdömet angavs på en tregradig skala: "Mycket hög kvalitet", "Hög kvalitet" och "Bristande kvalitet". Det samlade omdömet för en utbildning följdes av en motivering där UKÄ förklarade sitt beslut.

Mer information om hur systemet för utvärderingar fram till 2015 var uppbyggt finns på uka.se »

Vad innebar det att en utbildning fick omdömet "bristande kvalitet"?

Om en utbildning fick det samlade omdömet "Bristande kvalitet" fick universitetet/högskolan sitt examenstillstånd ifrågasatt. Via Resultatsök kan du se vilka mål som brast. Det var denna bristande måluppfyllelse som universitet/högskolan skulle åtgärda för att få behålla examenstillståndet.

Efter ett år följde Universitetskanslersämbetet upp ifrågasättandet. Uppföljningen gjordes av bedömare som återigen gav förslag till UKÄ om bristerna åtgärdats i tillräcklig grad. Om universitetet/högskolan hade rättat till bristerna i utbildningen drogs ifrågasättandet tillbaka av Universitetskanslersämbetet. Om UKÄ ansåg att bristerna inte rättats till drogs tillståndet att ge examen in. Högskolan kunde även välja att lägga ner utbildningen.

Uppföljning av bristande kvalitet »

Vad händer med studenterna?

Studenterna har rätt att slutföra sin påbörjade utbildning även om högskolan fått examenstillståndet indraget. De icke-statliga lärosätena är dock undantagna. Om du studerar vid någon av nedanstående högskolor har du inte någon garanti för att få fullfölja din utbildning om examentillståndet dras in.

På studera.nu finns även mer information om studenternas rätt att slutföra påbörjad utbildning »

Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »