Resultatsök – utbildningarnas kvalitet 2012-2015


Här finns UKÄ:s arkiv med utvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. För nyare granskningar, besök Högskolekollen!

 


Utvärderingsområde eller Utbildning?

  • Ett utvärderingsområde består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom ett utvärderingsområde: Klicka på knappen "Utvärderingsområde". Dubbelklicka sedan på det/de utvärderingsområden du vill söka på.
  • För att se utvärderingen av specifik utbildning: Klicka på knappen "Utbildning" och dubbelklicka på den eller de utbildningar du vill se.
  • För att se alla utvärderingar som är genomförda på ett visst lärosäte: Klicka på knappen "Universitet/högskola". Dubbelklicka sedan på det/de lärosäten du vill söka på.

OBS: Dubbelklicka för att göra ditt urval.

Det som finns i den högra rutan är ditt urval som kommer att visas när du klickar på knappen "Sök".

Bedömargruppens yttrande
Utbildning Examen Universitet/Högskola Beslut Utvärdering År
Civilingenjör - kemiteknik Yrkesexamen Uppsala universitet Mycket hög kvalitet Bio-Kemi-Miljö-Energiteknik 2013
Bedömargruppens förslag till samlat omdöme: Mycket hög kvalitet
Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen:
-    visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
-    visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
-    visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.
Utvärderade examensmål:
1 1: För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande kunskap om teknikområdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Flera av de självständiga arbetena innehåller mycket goda litteraturgenomgångar och problemformuleringar. Resultaten diskuteras och jämförs med forskningsfronten. Studenterna visar också betydande insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete. Väl valda och genomförda experiment styrker de frågeställningar som formuleras i arbetena.
Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas kunskap och förståelse avseende: kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Självvärderingen beskriver att studenterna når hög måluppfyllelse genom urvalet av traditionella kemikurser, utformning av självständiga arbetet i slutet årkurs tre samt två tydliga inriktningar. Majoriteten av lärarna är också forskare och de självständiga arbetena om 30 högskolepoäng görs ofta inom forskargrupperna.
Intervjuerna stödjer intrycket att måluppfyllelsen är mycket hög.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög
2 2: För civilingenjörsexamen skall studenten visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har brett kunnande inom det valda teknikområdet samt besitter relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. Val av experiment och hanteringen av experimentella data visar att studenteran har relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. Studenterna har också fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.
Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda teknikområdet. Självvärderingen beskriver hur de grundläggande kemikurser under årskurs ett till tre följt av två välformulerade tillämpningsinriktningar sammantaget indikerar att studenterna kan nå hög till mycket hög måluppfyllelse.
Intervjuerna stödjer intrycket att måluppfyllelsen är mycket hög. Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa förutsättningar för studenterna att få ett ingenjörstänkande. Den positiva bild som målas upp i självvärderingen avspeglades dock inte helt i bedömningen av de självständiga arbetena.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög
3 3: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande förmåga att med en helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen. Studenterna visar också betydande förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen. Självvärderingen indikerar också att måluppfyllelsen är mycket hög. Självvärderingen beskriver en mycket tydlig progression relaterat till målet.
Intervjuerna stödjer intrycket att måluppfyllelsen är mycket hög. Många av de självständiga arbetena görs i aktiva forskargrupper.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög
4 4: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att hantera och utforma produkter, processer och system. Studenterna har dock vissa brister avseende förmågan att ta hänsyn till människors behov och förutsättningar samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling vid utveckling och utformning av produkter, processer och system.
Självvärderingen och intervjun indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas förmåga att utveckla och utforma produkter, process och system. Avseende förmåga att ta hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, ger självvärderingen intryck av att helhetssynen och integreringen i programmet är fragmenterad. Tydligast ansats görs för inriktningen mot material. Den positiva bild som framträder i självvärderingen avspeglades dock inte helt i bedömningen av de självständiga arbetena.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög
5 5: För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa Mycket hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande skriftlig förmåga att redogöra för och diskutera information, problem - och lösningar.
Självvärdering och intervju visar att studenterna har god förmåga avseende att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Självvärderingen indikerar även att studenterna har förmåga till dialog med olika grupper. Bland annat genomförs de självständiga arbetena i årskurs tre övervägande som externa projekt. Muntlig och skriftlig kommunikation tränas redan i de första kurserna, därefter regelbundet i olika moment såsom laborationer, projekt, självständiga arbete i årskurs tre samt i den obligatoriska redovisningen av självständiga arbeten med tillhörande opposition. Ett system att samla kommunikationsmoment i portfölj, Dianaprojektet, gör det möjligt för studenterna att fördjupa sina kunskaper i kommunikation.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög
6 6 För civilingenjörsexamen skall studenten visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter Hög
Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har vissa brister avseende insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt i teknikens roll i samhället och människors ansvar för teknikens nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
Självvärderingen och intervjuerna indikerar dock att måluppfyllelsen är hög. Självvärderingen rapporterar inslag i olika kurser, men saknar beskrivning av progressionen. Arbetsmiljö tas upp i samband med laborationer, men mer utifrån säkerhet på laboratoriet än som en helhetssyn. Sammantaget framkom att utbildningen innehåller moment som gör det troligt att studenterna uppfyller målet i hög grad trots att de självständiga arbetena visar på att studenterna har vissa brister avseende insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt i teknikens roll i samhället och människors ansvar för teknikens nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög

Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »